แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งรายชื่อนักศึกษาและรายละเอียดการเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ CMU-ePro สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ แจ้งรายชื่อนักศึกษาและรายละเอียดการเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ CMU-ePro สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ แจ้งรายชื่อนักศึกษาและรายละเอียดการเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ CMU-ePro สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ แจ้งรายชื่อนักศึกษาและรายละเอียดการเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ CMU-ePro สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

จัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 - วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 29-วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่วเวลา 08.00-17.30 น. โดยกำหนดช่วงเวลาสอบ จำนวน 4 รอบต่อวัน รอบที่ 1 เวลา 8.00-10.00 น. รอบที่ 2 เวลา 10.30-12.30 น. รอบที่ 3 13.00-15.00 และรอบที่ 4 เวลา 15.30-17.30 ณ ศูนย์ ITSC Corner และศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามเว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th

หมายเหตุ หากมีนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ขอให้นักศึกษาติดต่อผ่านคณะต้นสังกัดโดยด่วน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ