แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงาน คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 1/2561

รับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงาน คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 1/2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงาน คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 1/2561

สมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่านให้หมด เทอมนี้เปลี่ยนระบบการรับสมัครใหม่)

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม -10 สิงหาคม 2561 และส่งรูปถ่ายได้ในวันที่ 13-15 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) ทุกชั้นปี ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2. มีความประพฤติดี มีความขยันและอดทน
3. มีเวลาว่างสามารถช่วยเหลืองานเป็นผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ได้

เงื่อนไข
เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วจะต้องช่วยเหลืองานเป็นผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 100 ชั่วโมง/ภาคการศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของอาจารย์และสำนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
**************************************************

ขั้นตอนการสมัคร
ในเทอมนี้ทางงานกิจการนักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการรับสมัคร โดยให้นักศึกษากรอกใบสมัครใน Google Form ตามลิงค์ https://goo.gl/wzQPmD
**************************************************
ในกรณีที่นักศึกษาส่งข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการแก้ไข ให้นักศึกษาคลิกแก้ไขได้ทันทีหลังจากที่ส่ง

หลังจากการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษานำรูปถ่าย 1 ใบ พร้อมเขียนชื่อติดด้านหลังของรูป แล้วนำส่งที่งานกิจการนักศึกษา ในวันและเวลาราชการ
**************************************************
สอบถามเพิ่มโทร โทร 053-942919
หรือ Walk in เข้ามาได้ที่ห้องกิจการนักศึกษาได้เลยครับผม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ