แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา "คณะนิติศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา "คณะนิติศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา

ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้รับงบประมาณรายได้และได้รับบริจาคทุนการศึกษาจากมูลนิธิ,บริษัทหน่วยงานภาครัฐและบุคคลต่างๆ เพื่อจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ในการนี้ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ https://sis.cmu.ac.th/cmusis เลือกหัวข้อ “สมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561”โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
1.1เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561
1.2เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี
1.3ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับทุนอื่นใด

2.หลักฐานประกอบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
2.1พิมพ์แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
2.2รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
2.3รูปถ่ายบ้านที่พักอาศัย ณ ภูมิลำเนาเดิมของนักศึกษา (รูปถ่ายด้านหน้าบ้าน ระยะใกล้ ให้เห็นเลขที่บ้าน จำนวน 1 ใบ ระยะไกล ให้เห็นท้องฟ้าและพื้นดิน จำนวน 1 ใบ และให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไปรับรองด้านหลังรูปว่าเป็นบ้านของนักศึกษาจริง
2.4สำเนาใบแสดงผลการเรียน CMR 55 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) สามารถพิมพ์จากระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผลได้หรือสำเนาใบ ปพ.1 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1)

3.กำหนดการรับสมัคร
วันที่ 1 - 24 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและกำหนดการที่เข้ารับการสัมภาษณ์
จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ