แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program)

ต้อนรับวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program)

อาจารย์สุธาสินี สุภา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ให้การต้อนรับวิทยากรและบุคลากรจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) ที่ได้เดินทางมาจัดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ