แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา “มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา “มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา “มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา
“มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
ประจำปีการศึกษา 2561

1.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกคณะ
คณะละ 2 ทุน มูลค่าทุนการศึกษาละ 20,000 บาท
2.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ด้อยโอกาส
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ด้อยโอกาส นักศึกษาจากจังหวัดชายแดน
และนักศึกาาทุพพลภาพ จากแต่ละคณะจำนวน 20 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

สำหรับนักศึกษาที่สนใจ ให้กรอกใบสมัครและแบบคัดกรองขอรับทุนการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ทาง http://sis.cmu.ac.th

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943032
และให้นักศึกษาพิมพ์แบบสมัครและแบบคัดกรองทุนพร้อมหลักฐานขอรับทุน จำนวน 1 ชุด
ส่งมายังงานกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เพื่อตรวจสอบเอกสารและส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ