แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งการรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

แจ้งการรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งการรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดทุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61)โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 - 24 สิงหาคม 2561

2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 -24 สิงหาคม 2561

สำหรับนักศึกษาที่สนใจ ให้กรอกใบสมัครและแบบคัดกรองขอรับทุนการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ทาง http://sis.cmu.ac.th

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943032
และให้นักศึกษาพิมพ์แบบสมัครและแบบคัดกรองทุนพร้อมหลักฐานขอรับทุน จำนวน 1 ชุด
ส่งมายังงานกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์
ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เพื่อตรวจสอบเอกสารและส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป

รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครทุน ดูเพิ่มเติมได้ที่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ