แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 2กรกฎาคม และ 9 กรกฎาคม 2561

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 2กรกฎาคม และ 9 กรกฎาคม 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 2กรกฎาคม และ 9 กรกฎาคม 2561

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 2กรกฎาคม และ 9 กรกฎาคม 2561
ณ หน่วยงานและสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่

การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นการนิเทศและติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมายของ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
2. เพื่อประเมินความพร้อมของหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป

โดยการนิเทศในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเป็นอย่างดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ