แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต และงานด้านการดำเนินจัดทำวารสารนิติสังคมศาสตร์ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ