แสดงรายละเอียดข่าวการสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมองสถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมองสถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมองสถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สถาบันคลังสมองของชาติ แจ้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง “สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): การดำเนินงานและความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และภาคีที่เกี่ยวข้อง มาอภิปราย แลกเลปี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี

โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้โดยตรงที่ www.knit.or.th/web/2018/06/sdgs2018

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ