แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม

Center for Development of Advanced Computing แจ้งประชาสัมพันธ์จัดโครงการฝึกอบรม “Setting up for Sustainable IT Infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and e-learning Technologies in CLMV/ASEAN” ณ เมือง Noida ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 4 หลักสูตร
โดยผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมให้แก่ผู้รับทุน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ได้โดยตรงที่ interpreter.bangkok@mea.go.in

รายละเอียดเพิ่มเติม:
www.mua.go.th


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ