แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อ  ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ปีการศึกษา  2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2561 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ