แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียนกระบวนวิชา 177481 สัมมนากฎหมายอาญา และ 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียนกระบวนวิชา 177481 สัมมนากฎหมายอาญา และ 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียนกระบวนวิชา 177481 สัมมนากฎหมายอาญา และ 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียนกระบวนวิชา 177481 สัมมนากฎหมายอาญา และ 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ให้นักศึกษาทำการเรียนการสอนในวัน เวลา ดังนี้
กระบวนวิชา 177481 สัมมนากฎหมายอาญา เรียนวันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.30 - 20.30 น. ห้อง LB 1302
กระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 - 18.00 น.วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.30 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ