แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

จากเดิมเรียนห้อง LB 1302 เปลี่ยนเป็นห้องประชุม 1 ชั้น 2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ