แสดงรายละเอียดข่าวInternational Conference on Sustainability, Technology and Business (ICSTB 2018)

International Conference on Sustainability, Technology and Business (ICSTB 2018) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Conference on Sustainability, Technology and Business (ICSTB 2018)

Edusage Network ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย แจ้งประชาสัมพันธ์ International Conference on Sustainability, Technology and Business (ICSTB 2018) ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2561 ณ Novotel Melaka, Melaka Malaysia ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับการจัดการชุมชนเมือวอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ อาทิ อาหารและการเกษตร สถาปัตยกรรมและผังเมือง เศรษฐกิจและธุรกิจ การจัดการของเสีย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การเปลี่ยนแปลงภูมอากาศ พื้นที่เศรษฐกิจสีเขียว การอุตสาหกรรม การพัฒนาชนบท การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดระบบการขนส่ง การผลิดและการบริโภค การขจัดความยากจน

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถติดต่อได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://submit.confbay.com/conf/icstb2018

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ