แสดงรายละเอียดข่าวมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติ
- ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
- ผลการเรียนตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป
- มีความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ
- มีความประพฤติดี
- ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 60)
- ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

เอกสารประกอบการสมัคร และ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
สามารถดาวโหลดได้ในไฟล์ประกอบข่าว
***********************************

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ