แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย Innovation for older persons

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย Innovation for older persons - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย Innovation for older persons

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เชิญชวนให้คณะ/สังกัด พิจารณาส่งนิสิตนักศึกษา จำนวน 10 คน
พร้อมทั้งส่งโครงการเพื่อคัดเลือกเข้ารับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม
จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ภายใน 5 มิถุนายน 2561
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯได้ที่ เว็บไซต์ http://thaircy.redcross.or.th/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ