แสดงรายละเอียดข่าว



ประชาสัมพันธ์โครงการ YPP 2018 [หมดเขต 1 กรกฎาคม 2561]

ประชาสัมพันธ์โครงการ YPP 2018 [หมดเขต 1 กรกฎาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ YPP 2018 [หมดเขต 1 กรกฎาคม 2561]

สกอ. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Young Professionals Programme ประจำปี 2018 (YPP 2018) โดยผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัคร ประวัติย่อ (ภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส) พร้อมเรียงความภาษาไทย หัวข้อ “บทบาทของเยาวชนในสหัสวรรษแห่งดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมบทเรียงความไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม www.mua.go.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ