แสดงรายละเอียดข่าวการประชุม International Conference on Current issues of Language, Dialects and Linguistics

การประชุม International Conference on Current issues of Language, Dialects and Linguistics - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุม International Conference on Current issues of Language, Dialects and Linguistics

สกอ. แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม International Conference on Current issues of Language, Dialects and Linguistics ณ เมือง Ahwaz ประเทศอิหร่าน ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงที่ www.lllcl.ir หรือ info@pahi.ir

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ