แสดงรายละเอียดข่าวทุน Harvard-Yenching Institute 2019-2020 [หมดเขต 31 พฤษภาคม 2561]

ทุน Harvard-Yenching Institute 2019-2020 [หมดเขต 31 พฤษภาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Harvard-Yenching Institute 2019-2020 [หมดเขต 31 พฤษภาคม 2561]

Ms. Elizabeth J Perry ผู้ประสานงานของ Harvard-Yenching Institute แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน ประจำปี 2019-2020 จำนวน 6 ทุน (ประเภท visiting scholar program จำนวน 4 ทุน และประเภท joint scholarship program จำนวน 2 ทุน) โดยทุนดังกล่าวจะให้ความสำคัญกับบุคลากรที่เพิ่มเริ่มเข้าทำงานใหม่ และมีรายละเอียด ดังนี้

1. Visiting Scholar Program: ผู้รับทุนต้องมาจากสามารถมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขา China Studies หรือ East Asian Studies จำนวน 4 คน ระยะเวลาศึกษาวิจัย 10 เดือน ณ Harvard University และ/หรือ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ งานด้านวิชาการ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ การอธิบายเชิงลึกในหัวข้อที่สนใจ และการศึกษาความเป็นไปได้ของงานวิจัย

2. Joint Scholarship Program: ทุนสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ The National University of Singapore หรือ The University of Hong Kong และอีก 1 ปี ณ Harvard University โดยรับสมัครจำนวน 2 คน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ นส.คิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์) โทร. 053-942920 ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือไม่เกิน 6 ราย ตามที่แหล่งทุนกำหนด)

รายละเอียดเพิ่มเติม www.harvard-yenching.org/helpful-information-fellowship-applicants

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ