แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อส่งรายงาน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 อ.สุธาสินี สุภา

ประกาศนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อส่งรายงาน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 อ.สุธาสินี สุภา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อส่งรายงาน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 อ.สุธาสินี สุภา

ประกาศนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อส่งรายงาน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 อ.สุธาสินี สุภา

1.582012151 นายสุรภัทร ชูคันหอม
2.592012018 นางสาวจิตรลดา แซ่จัง
3.592012028 นางสาวชนิภา ยาจะ
4.592012060 นายทศพร บุญปฐมพล
5.592012064 นาวสาวธนพร กอนจินดา

ให้มาติดต่อ อ.สุธาสินี สุภา โดยด่วน หรือเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา(หนึ่ง)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ