แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 004 และวิชา 177114 ตอน 002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 004 และวิชา 177114 ตอน 002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 004 และวิชา 177114 ตอน 002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 004 และวิชา 177114 ตอน 002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน อังคาร ที่ 10 เม.ย. 61
-176101 ตอน 004 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1404
-177114 ตอน 002 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1301

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ