แสดงรายละเอียดข่าว1st International MICE Conference and Forum

1st International MICE Conference and Forum - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1st International MICE Conference and Forum

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) (องค์การมหาชน) แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านไมซ์ “1st International MICE Conference and Forum” ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร ส่งบทความและเข้าร่วมงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่www.tcebmiceforum.com หรือ nttita_n@tceb.or.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ