แสดงรายละเอียดข่าวประกาศยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001, 801 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี

ประกาศยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001, 801 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001, 801 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี

ประกาศยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001, 801 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี

ยกเลิกการนัดหมายสอนชดเชย
วัน เสาร์ ที่ 7 เม.ย. 61 เวลา 16.30-19.30 น.

หมายเหตุ อาจารย์จะแจ้งนัดหมายใหม่ให้ทราบต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ