แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงาน กพ. รับสมัครทุนการศึกษา ณ University College Dublin [หมดเขต 18 เมษายน 2561]

สำนักงาน กพ. รับสมัครทุนการศึกษา ณ University College Dublin [หมดเขต 18 เมษายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงาน กพ. รับสมัครทุนการศึกษา ณ University College Dublin [หมดเขต 18 เมษายน 2561]

สำนักงาน กพ. แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนศึกษา ณ University College Dublin ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ จำนวน 2 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป” หัวข้อย่อย “ทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 และโปรดสำเนาเอกสารการสมัครส่ง คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-942920 เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ