แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ในวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยได้รับการต้อนรับจากนายณวัฒน์ มหาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ณ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โดย นายณวัฒน์ฯ กล่าวว่า การเข้าศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้ สขร. ได้มีการบรรยายสรุปให้ความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ กระบวนการเรื่องร้องเรียน เรื่องอุทธรณ์ และนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สปน. รวมทั้งเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายต่อไปอนาคต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ