แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ติวพิเศษเขียนตอบข้อสอบวิชานิติกรรมสัญญา (ตอนที่ 2)

ประกาศ ติวพิเศษเขียนตอบข้อสอบวิชานิติกรรมสัญญา (ตอนที่ 2) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ติวพิเศษเขียนตอบข้อสอบวิชานิติกรรมสัญญา (ตอนที่ 2)

ติวพิเศษเขียนตอบข้อสอบวิชานิติกรรมสัญญา (ตอนที่ 2)

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 1404

นักศึกษาปี 1 ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ (ได้ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ไม่จำกัดว่าเรียน section ไหน)
ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนำเอกสารต่อไปนี้มาด้วย
1.  แบบฝึกหัด สัญญา สำหรับฝึกเขียนตอบ ชุดที่ 2
2.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3.  กระดาษหรือสมุดสำหรับการฝึกเขียนตอบ

อ.คนึงนิจ ขาวแสง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ