แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [หมดเขต 30 เมษายน 2561]

ทุนการศึกษาบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [หมดเขต 30 เมษายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [หมดเขต 30 เมษายน 2561]

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศในทวีปยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลักสูตรที่ไปศึกษาต้องตรงกับความต้องการของบริษัท ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การตลาด ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่http://www.bam.co.th โดยจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 และจะสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2561

โปรดสำเนาเอกสารการสมัครส่ง คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-942920 เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ