แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการแนะแนวเส้นทางสู่วิชาชีพทางนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการแนะแนวเส้นทางสู่วิชาชีพทางนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการแนะแนวเส้นทางสู่วิชาชีพทางนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการแนะแนวเส้นทางสู่วิชาชีพทางนิติศาสตร์ ในวันพุธที่ 14 และวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการประกอบอาชีพในสายวิชาชีพนิติศาสตร์
2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในการวางแผนที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพทางนิติศาสตร์ในอนาคต

ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพทางนิติศาสตร์มาให้แนวทางและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนนิติศาสตร์ ตลอดจนแนะนำเทคนิคในการเรียนกฎหมายให้ประสบผลสำเร็จ อาทิ คุณฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ คุณธนากร กาสุวรรณ นิติกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ คุณชีวิน เชียงการ นักกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ เป็นต้น ซึ่งมีนักศึกษาจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการตลอดทั้ง 2 วัน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ