แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” และโครงการอบรมการเขียนรายงาน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” และโครงการอบรมการเขียนรายงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” และโครงการอบรมการเขียนรายงาน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” กิจกรรมหลัก 6 ชั่วโมงและโครงการอบรมการเขียนรายงาน ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมหลัก 6 ชั่วโมง

โดยคณะได้เปิดระบบรับสมัครนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านและไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 2 รอบดังนี้

- รอบที่ 2 โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 -10.30 น. ณ ห้อง LB 1201

- รอบที่ 2 โครงการอบรมการเขียนรายงาน วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้อง LB 1201

- รอบที่ 3 โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 -11.00 น. ณ ห้อง LB 1201

- รอบที่ 3 โครงการอบรมการเขียนรายงาน วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 11.00 -12.30 น. ณ ห้อง LB 1201

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเข้าร่วมทั้ง 2 โครงการ โดยจะต้องเลือกรอบใดรอบหนึ่งตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว


สมัครเข้าร่วมโครงการที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ