แสดงรายละเอียดข่าวShanghai Summer School [หมดเขต 20 เมษายน 2561]

Shanghai Summer School [หมดเขต 20 เมษายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Shanghai Summer School [หมดเขต 20 เมษายน 2561]

Shanghai International Studies University (SISU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Shanghai Summer School ซึ่งจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ SISU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

โดยผู้ทีได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม อุปกรณ์การเรียน การทัศนศึกษาทางวัฒนธรรม ที่พักและอาหาร แต่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่ายานพาหนะเครื่องบินไป-กลับ ค่าวีซ่า ค่าประกันการเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สนใจโปรดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-942920 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ