แสดงรายละเอียดข่าวการลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

การลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้วันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2553 เป็นวันลงทะเบียนล่วงหน้านั้น เนื่องจากตารางเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต อาจมีการเปลี่ยนแปลง

คณะนิติศาาสตร์จึงขอแจ้งให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2553 ผ่านทาง www.reg.cmu.ac.th เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์จะแจ้งกระบวนวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2553

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ