แสดงรายละเอียดข่าวประชุม Literacy and Nation Building

ประชุม Literacy and Nation Building - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุม Literacy and Nation Building

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (Institute of Future Studies for Development) แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุม Literacy and Nation Building ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Miracle Grand กรุงเทพ เพื่อระดมและแลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู้ นโยบาย และนวัตกรรมในการเรียน และเป็นเวทีสำหรับเสนอผลงานวิชาการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ [url]http:// www.icnb.co[/url]

หรือสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมได้ที่ E-mail: icnb2018@gmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ