แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มช.

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มช. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มช.

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มช.(ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2561)

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์และบริเวณโดยรอบคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดมีดังนี้

- หนังสือเชิญชวน
- Tor จ้างเหมาทำความสะอาด
- นัดฟังคำชี้แจ้งและดูสถานที่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ