แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ AUN-ACTS ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ด่วน!! สมัครภายใน 8 มีนาคม 2561)

โครงการ AUN-ACTS ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ด่วน!! สมัครภายใน 8 มีนาคม 2561) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ AUN-ACTS ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ด่วน!! สมัครภายใน 8 มีนาคม 2561)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักศึกษา (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าร่วมโครงการAUN-ACTS ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ทุน เพื่อไปศึกษาในสาขาใดก็ได้ในมหาวิทยาลัยสมาชิก AUN โดยผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าวีซ่า ค่าประกัน และค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวนทุนละไม่เกิน 100,000.- บาท

นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัคร Online ได้ที่ https://form.jotform.me/80522737470456 ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติฯ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ