แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง  การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม  สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนและมีจิตอาสาพัฒนาเสียสละเวลาการทำงานเพื่อส่วนรวมตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษา คณะนิติศาสตร์

  ในการนี้ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ไปติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม ผู้มีสิทธิยื่นรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ทั้งในขณะยื่นคำขอและหรือขณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอย่างเป็นทางการ

1.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) รวมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
1.3 ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
1.4 เป็นผู้มีผลงานในฐานะผู้นำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และหรือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม อาทิ กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมอันดีเพื่อประโยชน์ในทางวิชาชีพกฎหมายหรือการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ชีวิตที่ดีต่อส่วนรวม ทั้งนี้ไม่นับรวมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นภายใต้การเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ในกระบวนการวิชาใดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.5 เป็นผู้ที่จัดทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกคำสั่งลงโทษวินัยนักศึกษาใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมาและหรือไม่อยู่ในระหว่างถูกพิจารณาโทษวินัยนักศึกษา

2.หลักฐานประกอบการยื่นขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม

2.1 แบบขอรับทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์
2.2 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน CMR 55

ดาวโหลดใบสมัคร https://goo.gl/GLnGXX ในรูปแบบ PDF
และสามารถดาวโหลดใบสมัคร ในรูปแบบของ Microsoft Word เพื่อการแก้ไขได้ โดยการคลิ๊กที่ "ไฟล์ประกอบข่าว" ด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ