แสดงรายละเอียดข่าวTF LEaRN AY 18/19 ณ National University of Singapore [หมดเขต 8 มีนาคม 2561]

TF LEaRN AY 18/19 ณ National University of Singapore [หมดเขต 8 มีนาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TF LEaRN AY 18/19 ณ National University of Singapore [หมดเขต 8 มีนาคม 2561]

National University of Singapore แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการ The Temasek Foundation Leadership Enrichment and Regional Networking (TF LEaRN) Programme at National University of Singapore โดยมีระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ คือ เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2561 ซึ่งนักศึกษาอาจจะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 6500 เหรียญสิงคโปร์ และนักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ English course, Service Laerning Workshop, Temasek LEaRN Journey – a get-to know session with Temasek Holdings and TF int’l, and the Young Asian Leaders Forum

คุณสมบัติ
1. ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
3. เป็นนักศึกษาไทย
4. มีผลการเรียนอยู่ในระดับ Top 10 ของรุ่น
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีมาก
6. มีความสนใจด้านการให้บริการชุมชนและมีภาวะผู้นำ
7. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดโครงการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งนางสาวคิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์) ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php
www.temasekfoundation-international.org.sg
www.nus.edu.sg/iro/fa/sch/in/tfilearn.html


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ