แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ Generation Study Abroad ประจำปี 2561 [หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2561]

โครงการ Generation Study Abroad ประจำปี 2561 [หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 โครงการ Generation Study Abroad ประจำปี 2561 [หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2561]

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอีก 7 แห่ง จัดทำโครงการ Generation Study Abroad ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอเมริกันเข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นที่รู้จักของสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2561 และกำหนดจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน ประกอบด้วยนักศึกษาอเมริกัน จำนวน 20 คน และนักศึกษาไทย จำนวน 20 คน โดย สกอ. จะสนับสนุนค่าเดินทางในประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างการเข้าร่วมโครงการแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติ
1. นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโท
2. สัญชาติไทย
3. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาทำกิจกรรม
4. เกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.75 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 3.25 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
5. มีคะแนนภาษาอังกฤษ เทียบเท่า TOEFL 173 (computer-based) หรือ 500 (paper-based) หรือ IELTS 5.00 หรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งนางสาวคิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.thaioverseastudy.comคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ