แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ Tohoku University Japanese Program 2018 (TUJP2018) [หมดเขต 7 มีนาคม 2561]

โครงการ Tohoku University Japanese Program 2018 (TUJP2018) [หมดเขต 7 มีนาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ Tohoku University Japanese Program 2018 (TUJP2018) [หมดเขต 7 มีนาคม 2561]

Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Tohoku University Japanese Program 2018 (TUJP2018) ใน 2 ช่วงเวลา คือ

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 17 กรกฎาคม 2018
ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2018

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.3 จาก 3.0 (เทียบเท่า 3.00 จาก 4.00)
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL iBT 70 หรือ PBT 520
โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกอาจจะได้รับทุน JASSO จำนวน 80,000 เยน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งนางสาวคิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์) ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.insc.tohoku.ac.jp/english/short/tujp/คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ