แสดงรายละเอียดข่าวAir Asia Fellow Program [หมดเขต 26 กุมภาพันธ์ 2561]

Air Asia Fellow Program [หมดเขต 26 กุมภาพันธ์ 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Air Asia Fellow Program [หมดเขต 26 กุมภาพันธ์ 2561]

The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) แจ้งประชาสัมพันธ์ Air Asia Fellow Program เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสมาชิก ASAIHL ได้จัดการเรียนสอนหรือบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยสมาชิก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์
2. เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 มหาวิทยาลัย
3. ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์
4. ASAIHL สนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 100 USD/วัน 500USD ต่อสัปดาห์ และ 2,000 USD ต่อเดือน
5. สายการบิน Air Asia สนับสนุนค่าบัตรโดยสาร ไป-กลับ ชั้นประหยัด
6. มหาวิทยาลัยฝ่ายรับ จะจัดหาที่พักที่เหมาะสม และอำนวยความสะดวกด้านพาหนะเดินทางในประเทศ หรือสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตลอดจนรับผิดชอบการรักษาพยาบาลผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดการเข้าร่วมโครงการ
7.ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุน จะต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยฝ่ายรับในเบื้องต้น เพื่อจัดทำข้อตกลงในการรับบุคลากร เพื่อการสอนหรือบรรยาย (เป็นเอกสารประกอบการสมัครรับทุน)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งนางสาวคิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์) ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นางสาวคิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์) โทร. 053-942920 อีเมล์ khirakorn.ch@cmu.ac.th
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ