แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Yamaguchi University

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Yamaguchi University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Yamaguchi University

Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Exchange Program for Fall 2018 และ Spring 2019 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง สำหรับทุน Jasso ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งยืนยันจาก YU

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งนางสาวคิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์)
สำหรับ Fall 2018 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับ Spring 2019 ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสถาบันภาษาเพื่อขอรับการทดสอบ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.yamaguchi-u.ac.jp
http://inter.oop.cmu.ac.th


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ