แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายด้านการศึกษา "MICE Student Chapter"

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายด้านการศึกษา "MICE Student Chapter" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายด้านการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายด้านการศึกษา "MICE Student Chapter"
ตามที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของท่าน ภายใต้โครงการหลักสูตรไมซ์มาตราฐานสากล ทั้งนี้ สสปน. มีแผนดำเนินโครงการจัดตั้ง "MICE Student Chapter" ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษา ที่ได้ผ่านการเรียนหรือมีความสนใจในสายอาชีพด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ หรืออุตสาหกรรมไมซ์(MICE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายภาคภาคเยาวชนที่จะสามารถเสริมสร้าง ผลักดันองค์ความรู้ กิจกรรมด้านไมซ์ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรรุ่นใหม่ เข้าสู่สายอาชีพนี้ผ่านโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการนี้
******************************************************
สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวโหลดใบสมัคร ในไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ