แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ 2/2560 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ 2/2560 รอบที่ 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ 2/2560 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ 2/2560 รอบที่ 2

1. นายประสิทธิ์      มงคลวุฒิธร
2. นางสาวพิชญ์พร     รังกลาง
3. นางสาวศศินี       พงศ์จันทรเสถียร

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มารายงานตัวเพื่อรับแบบฟอร์มการเป็นนักศึกษาช่วยงานได้ที่ห้องกิจการนักศึกษาในวันและเวลาราชการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ