แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การพิจารณาคดีจากผู้มีประสบการณ์ในศาลจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน ในศาลจังหวัดเชียงใหม่ อันจะนำไปสู่ทัศนคติที่
กว้างขวางและสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพทางกฎหมายต่อไปในอนาคต
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้รับการตอนรับจากศาลจังหวัดเชียงใหม่่เป็นอย่างดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ