แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ให้นักศึกษาฟังบรรยายในกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2 ตอน 001,801 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ประกาศ ให้นักศึกษาฟังบรรยายในกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2 ตอน 001,801 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ให้นักศึกษาฟังบรรยายในกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2 ตอน 001,801 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ประกาศ ให้นักศึกษาฟังบรรยายในกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2 ตอน 001,801 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

วัน ศุกร์ ที่ 9 ก.พ. 61 เวลา 14.00-16.00 น. ห้องประชุมใหญ่

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 14.00 น.หน้าห้องประชุมใหญ่
เริ่มบรรยายเวลา 14.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ