แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา (ภาคพิเศษ)

วัน พุธ ที่ 7 ก.พ. 61 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1401

และยกเลิกประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177228 ตอน 001 (ภาคปกติ) วัน พฤหัสบดี ที่ 8 ก.พ. 61 เวลา 11.00-12.30 น. เรียนตามปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ