แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ และ ศาลแขวงเชียงใหม่กิจกรรมหลัก 6 ชั่วโมง
รอบที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -12.00 น.

คณะขอแจ้งกำหนดการดังต่อไปนี้

1. การลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่าง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลาที่กำหนดไม่อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางเอง ทั้งนี้รถจะออกจากคณะเวลา 08.30 น.

2. การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ งดเว้นการสวมกางเกงยีนส์ และงดเว้นการสวมใส่รองเท้าสีฉูดฉาด

3. คณะจะมีแจกแบบการเรียนรู้ขณะที่นักศึกษาลงทะเบียน ดังนั้นให้นักศึกษาทำแบบการเรียนรู้ตามวันและเวลาที่กำหนดในแบบการเรียนรู้ ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ส่งแบบการรเรียนรู้ นักศึกษาจะไม่ได้รับการพิจารณาจำนวนชั่วโมงกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ