แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคน สมัครเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน และ ศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 50 คน ดังนี้
- รอบที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
- รอบที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2561

กิจกรรมหลัก จำนวน 6 ชั่วโมง

คณะขอชี้แจงการเข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

1. คณะจะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่และศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้นักศึกษาเลือกการไปทัศนศึกษาศาลใดศาลหนึ่ง และให้เลือกรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมการศึกษาดูงานทั้ง 2 แห่ง

2. ในแต่ละรอบจะรับนักศึกษาได้เพียงรอบละ 50 คนเท่านั้น หากรอบใดมีจำนวนนักศึกษาครบตามจำนวนที่กำหนด ระบบจะปิดการรับสมัครในรอบนั้นทันที

3. ระบบเปิด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
ระบบปิด วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 15.00 น.
ประกาศรายชื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561


สมัครเข้าร่วมโครงการที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ