แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ ASEM Work Placement Programme [หมดเขต 2 พฤษภาคม 2561]

โครงการ ASEM Work Placement Programme [หมดเขต 2 พฤษภาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ ASEM Work Placement Programme [หมดเขต 2 พฤษภาคม 2561]

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Program (AWPP) ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรม
สกอ. จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเดินทางไปฝึกงานที่สถานประกอบการในประเทศเบลเยี่ยม และเยอรมนี เหมาจ่ายคนละ 60,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งพี่โป๊ยเซียน (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์) ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://inter.mua.go.th/asem-wpp-thailand
http://goo.gl/mvxbku


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ