แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำหรับนักศึกษาชันปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์

ประกาศสำหรับนักศึกษาชันปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำหรับนักศึกษาชันปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์

ประกาศสำหรับนักศึกษาชันปีที่ 1 ทุกคน !!
บัดนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายได้ดำเนินการส่งแบบการเรียนรู้ (การบ้าน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะจึงขอประกาศนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เพื่อเข้ารับฟังการแจ้งผลการประเมินผลแบบการเรียนรู้ (การบ้าน)และแนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายที่ถูกต้อง ตามวันและเวลาดังนี้

1. นักศึกษาที่มีรหัสตั้งแต่ 602012001 – 602012070 ให้ไปพบอาจารย์ผู้สอน ในวันวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องเรียน LB 1401

2. นักศึกษาที่มีรหัสตั้งแต่ 602012071 – 602012140 ให้ไปพบอาจารย์ผู้สอน ในวันวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องเรียน LB 1404

3. นักศึกษาที่มีรหัสตั้งแต่ 602012141 – 602012170 ให้ไปพบอาจารย์ผู้สอน ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 -16.00 น. ณ ห้องเรียน LB 1403

4. นักศึกษาที่มีรหัสตั้งแต่ 602010001 – 602010052 ให้ไปพบอาจารย์ผู้สอน ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องเรียน LB 1404

5. นักศึกษาที่มีรหัสตั้งแต่ 602010053 – 602010104 ให้ไปพบอาจารย์ผู้สอน ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องเรียน LB 1401

หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินผลตามวันและเวลาดังกล่าว นักศึกษาจะไม่ได้รับการพิจารณาจำนวนชั่วโมงหลักจำนวน 14 ชั่วโมง ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้

**หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ งานบริการการศึกษา (พี่แน็ค)
หรือ โทร 053-942918 ****

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ