แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177483 และ177495 ตอน 001 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177483 และ177495 ตอน 001 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177483 และ177495 ตอน 001  ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177483 และ177495 ตอน 001 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

วัน พฤหัสบดี ที่ 1 ก.พ. 61
-177483 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1403
-177495 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ